Algemene voorwaarden

 

 1. Alle leverings-, verkoops- en betalingsvoorwaarden worden behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen beheerst door de hiernavolgende voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling wordt de klant geacht ermee in te stemmen. Een bestelling geplaatst door de klant kan ons nooit verbinden tot uitvoering van deze bestelling tenzij door onze uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging en mits onze leveranciers c.q. fabrikanten, geen wijzigingen doorvoeren in hun modellen en/of prijzen en de voorraad niet is uitgeput.

 

 1. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon van Crosspoint BV of bij het begin van uitvoering. Wanneer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out e.d. wij niet in de mogelijkheid verkeren een overeenkomst na te komen c.q. uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat daarvoor enige schadevergoeding kan worden geëist.

 

 1. In geval van opzegging of annulatie van een overeenkomst of weigering van een bestelling door de klant, is deze van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% over het totale bedrag. Deze regeling doet geen afbreuk aan het recht van Crosspoint BV om een schadevergoeding te eisen dat gelijk is aan de geleden schade.

 

 1. Klachten m.b.t. kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen van goederen, diensten of betreffende de opmaak van onze facturen werden uitsluitend geldig geacht indien door de klant binnen de acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en aangetekend geformuleerd.

 

 1. Zonder speciale aanduiding ter zake, zijn onze facturen contant en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Crosspoint BV of op de bankrekening zoals vermeld op onze facturen. Het aanvaarden van een wisselbrief heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige voorwaarden integraal van toepassing blijven. Alle daarbij horende kosten zijn ten laste van de klant en contant betaalbaar. Crosspoint BV behoudt het volledige eigendomsrecht van de geleverde goederen tot het volledige factuurbedrag voldaan is alsook het desgevallend nog openstaande saldo van de klant volledig betaald is.

 

 1. Indien een factuur geheel of gedeeltelijk niet wordt betaald op de vervaldag brengt het door de koper verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 1% per maand op vanaf de vervaldag. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden verhoogd met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding van 15%, met een minimum van 150,00 EUR.

 

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van Crosspoint  BV tot volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen. De risico's zijn echter ten laste van de klant vanaf het verlaten van de firma.

 

 1. De BTW, verpakkings-, transport-, en douanekosten zijn ten laste van de klant. Het vervoermiddel wordt door Crosspoint  BV bepaald op het moment van levering uit ons magazijn. Bij het geven van een transportopdracht aan een transportfirma handelen wij slechts als vertegenwoordiger van de klant.

 

 1. De verleende waarborgen zijn deze zoals door de fabrikant of leverancier gespecificeerd.

 

 1. Crosspoint  BV zal niet gebonden zijn aan de door haar vermelde leveringstermijn(en), deze gelden enkel ter informatie uitgezonderd indien door ons schriftelijk andersluidend werd medegedeeld. Het overschrijden van desbetreffende leveringstermijn(en) kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst, noch zal de klant hieruit enig ander recht kunnen onttrekken.

 

 1. Al onze transacties worden afgesloten in of geacht afgesloten te zijn in Arendonk. In geval van enige betwisting en/of geschil zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn en zullen enkel de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Turnhout bevoegd zijn.